Temple Beth Torah

Rosh Hashanah Day 1

September 16, 2023    
11:00 am